2021-10-05

අන්න පුතේ අහස දම්පාට වෙලා


අන්න පුතේ අහස දම්පාට වෙලා ලස්සන බලන්ඩ.

හා.

බලන පාටක් නෑ.

ඔය ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා අවට පරිසරයත් බලහං.

දඩබඩ ගාලා නැගිට්ටා , ජනේලේ ඇරියා , ගත්තා පින්තූරයක් , ආයේ ඇදේ දපලා ෆෝන් එක ඔබනවා.

තව කතාවට ගිහිං හන්දුරුකං නැති කරගන්නේ මොකටද.

මාත් ඒ අහසෙම පින්තූරයක් ගත්තා.

බලන්න යාලුවනේ ...... අහසේ ලස්සන.