2018-01-09

පාර දිගේකටුක අතීතය
හිත පෑරෙන අද
කුමක් වේවිද මට
අවිනිෂ්චිත හෙට

Always popular articles

Popular articles of this year

popular articles of today