2017-10-28

ටයිම් මෙෂින් එකක් ලැබුනොත් අනාගතයට ගිහින් මොනවද ඔයාල කරන්නෙ , මම නං මම ඉපදෙන එක වලක්වනවා

ටයිම් මෙෂින් එකක්  ලැබුනොත්  අනාගතයට  ගිහින්  මොනවද  ඔයාල  කරන්නෙ ,  මම  නං මම  ඉපදෙන එක වලක්වනවා