2021-01-03

ඇත්තම ගෙම්බෙක් ලෝගේ ඒකේ ඉන්නවා , VOC කියල ගහල තියනවා , හෝලන්ඩ් කියල ගහල තියනවා , සිංගර් ලෝගෝ නෙමෙයි

 සිංගර් ලෝගෝ ඒක පෙන්වලා මිනිස්සු රවට්ටන ජාවාරමක් දැන් ක්‍රීයාත්මක වෙනවා,

 ඇත්තම VOC ගෙම්බ මාක් මැසිමේ ගෙම්බෙක් ලෝගේ ඒකේ ඉන්නවා, VOC කියල ගහල තියනවා, හෝලන්ඩ් කියල ගහල තියනවා, අපේ චැනල් ඒකේ  ඒ් ගැන වීඩියෝ ඒකක් තියනවා ඇවිත් බලලා දැනුවත් වෙන්න.මෙන්න මෙතන තියනවා ෆේක් ගෙම්බ මාක් මැසිම ඒ්කත් බලන්නනකෝ මෙතනින්
Fake VOC frog mark Antique Sewing Machine | Red Mercury | Iridium | Gemba mark | Rathu rasadiya මෙන්න මෙතන තියනවා ෆේක් ගෙම්බ මාක් මැසිම ඒ්කත් බලන්නනකෝ මෙතනින්

Fake VOC frog mark Antique Sewing Machine | Red Mercury | Iridium | Gemba mark | Rathu rasadiya