2018-01-09

කටුක අතීතය
හිත පෑරෙන අද
කුමක් වේවිද මට
අවිනිෂ්චිත හෙට

1 comment:

අදාල පාර්ශවයකින් ඉල්ලීමක් ක‍ලහොත් හැරෙන්නට කිසිදු අදහස් දැක්වීමක් ඉවත් කරන්නේ නැත

කමෙන්ට් වලට ලින්ක් දානකොට
<a href="LINK HERE"> WORDS HERE</a>